آخر

photo-23

‎در اين كوچه ها كه شبها، موشهاى خيابانى دور سطل هاى آشغال طواف گرسنگى را به جا مى آورند، در اين كوچه ها كه مردان مست و شكست خوردگان شب، شلنگهاى مثانه را باز ميكنند و به كودكى هايشان لحظه اى مجال مرور شدن نميدهند، پشت اين خانه ها كه نور ماه، رك و راست مثل شوهرى ظالم به جان آسفالت تنها مى افتد، پشت اين خانه ها، در اين كوچه بى نام و نشان، يكى از اين شبها، با لبخندى تلخ بر لب، تنفس ام را به فراموشى خواهم سپرد

‎شیکاگو ‫-‬ پاییز ۱۳۹۳

Comments are closed.