آغاز سفر

IMG_4042 ‎بازگشت به سرزمين كولی ها و دراكولاها. اين بار، هيجانِ رسيدن رنگ و رويی ندارد در برابر ترس های غريزی و تصاويری كه آغشته است به مايعات زايدِ بدن زن های روسپی بخارست كه غمهايشان را با سوراخ هايشان يواشكی تزريق ميكنند به روح مسافرهای كج هويت مثل من. به اميد ديدار‫.‬

‎شیکاگو ‫-‬ تابستان ۱۳۹۳


Comments are closed.