زنان برنجی

IMG_4243 ‎مجسمه های تئاتر ملی بخارست. عرض اندام زنان جامد جسم برنجی در تاريكی ميدان كه در سكونند. پايين شان هم زنان كولی با چشمهای دوخته به رهگذران. اگر نگهبانی برای مجسمه ها نباشد، به جان شان می افتند و تكه تكه شان ميكنند و ميفروشند به اوراق فروش های اطراف شهر‫.‬

‎بخارست ‫-‬ ۱۳۹۳


Comments are closed.