پچ پچ در راهرو


IMG_4398

ساختن و ويران كردن را از تو آموخته ام. بازى تكرارى گم شدن در چشمهايت و بيدار شدن روى كف آسفالت داغِ خيابان منتهى به راسته سٓم فروشها، عاجز ام كرده است. اين بار قبل از گم شدن، كليد خانه ام را مى بلعم و بالنگه كفش ام همه چراغ هايت را تك تك ميشكنم. شايد كه تو هم در تاريكى ات مفقود شوى و من، سالم به آن سو برسم

 بخارست – تابستان ۱۳۹۳

 

Comments are closed.