بازپسِ دروغ هایت

IMG_4411

‫بي خوابى مزمن كه سفره جٓبرش را بي تعارف مى گستراند بر اتاق خاكسترى توهم ام. هذيان گويى هم حدى دارد. واى كه امشب دلم ميخواهد بخزم كنج بسترت و همه دروغ هايت را با پچ پچ ام تزريق كنم به رويايت، با حوصله و تمركز يك مرتاض. بعد از طلوع و تولد بى هيجانِ يك صبح ديگر، سراسيمه از خواب ميپرى. چگالى دروغ هايت را خود براي اولين بار تجربه كرده اى. و آنگاه، و فقط آنگاه است كه ميشود دوباره معشوقه ام باشى.‬

‫بخارست – ۱۳۹۳


Comments are closed.