سئوال

IMG_4961 ‎براى آنها كه ابهام دقيقه هاى عمق شب سالهاست برايشان عادى شده: در مورمورِ سكوت نيمه شب، آيا تو هم حس ميكنى خودِ خودت را؟ در گوشه آينه، هنگام ترميم و تصحيح چاله هاى صورتت، اجازه مى دهى كه انعكاس راكد و سنگين تر از پلوتونيمِ “خود”، عقلت را چند ثانيه اى سرزده تا مرز جنون ببرد و برگرداند؟ در سالهايى كه بهترين دوستانت، دونه دونه مثل توت از شاخه امنيت ذهنت، به سبد جدايى سقوط كردند، به چه روزى افتادى؟ منتظر جوابت هستم‫.‬

‎دهات کلجان ‫-‬ تابستان ۱۳۹۳


Comments are closed.