درختان دیکتاتور

IMG_5037 ‎بخارست شهرى بدون پستى و بلندى است. درختان اش و شايد هم ساكنان اش براى نور خورشيد نيازى به رقابت چندانى ندارند. “چايچسكو”، ديكتاتور سرسخت كمونيست كه سال ١٩٨٩ سرنگون و اعدام شد، بيشتر خانه هاى قديمى آجرى رو تخريب و با ساختمان هاى بتونى و بى سر و ته جايگزين كرد. به خيال اش داشت رومانى ايده آل رو به وجود مياورد. بسيارى از آن ساختمان ها هنوز پابرجان ولى درخت هاى شهر ميتونند بدون ترس از قطع شدن، با ارتفاع خبيث بناهاى دوران تاريك گلاويز شوند تا دوباره به خورشيد برسند‫.‬

‎بخارست ‫-‬ تابستان ۱۳۹۳


Comments are closed.