خشم نامه

photo‎بسه ديگه لعنتى. نكش اين بيچاره ها رو بيشتر جون مادرت. ديگه واست سازمان ملل و مدرسه و زن و بچه هم هيچ حرمتى نداره انگار. ريدم به اون ادعاى دمكراسيت و تمدنت. مثل بچه آزارى رفتار ميكنى كه خودش تو بچگى اذيت شده و عقده ها رو سر يكى ديگه خالى ميكنه. اگر اوقدر پشت اين بمبها كه آمريكا بهت مجانى ميده كر و كور شدى، بذا يه چيزى رو بفهمونم بهت. هر كدوم از اون بچه هاى گريون تو عكس هاى خبرى رو ميبينى كه يتيم كردى؟ بيشترشون يه روز ميان سراغ بچه هاى خودت. شايد هم اينو ميدونى و واسه همين به بچه ها هم رحم نميكنى. هر چقدر هم حماس رو بهونه كنى بازم آدمهاى دنيا توجيه اين توحش نا برابرانه نميشن. اگر هنوز فكر ميكنى كه دنيا به خاطر جنگ جهانى دوم و قتل عام يهودى هاى بى گناه، بى چون و چرا پشتت وايساده، اشتباه احمقانه اى ميكنى. تو، به دست خودت، دارى آدم هاى دنيا رو دوباره از قومت منزجر ميكنى. تو مثل فرزند نا اهل داستان تورات هستى كه همه خانواده اش تاوان سنگين شرارت هايش را به اجبار پس دادند. تو خودت مسبب هولوكوست دوم خواهى شد. به اين قتل عام شهوت وار پايان بده‫.‬

‎بخارست ‫-‬ تابستان ۱۳۹۳

Comments are closed.