سگهای بلوک شرق


IMG_5637‎يكى از مشخصات كشورهاى قسمت پايين اروپاى شرقى، به خصوص رومانى و بلغارستان، تراكم جمعيت سگ ها است. مهر ماه پارسال كه براى اولين بار به رومانى آمدم، از تعداد سگهاى خيابانى جا خوردم. بيشترشان با آرامى و در گروه هاى كوچك، در جستجوى غذا آشغال ها را و در جستجوى جفت، يكديگر را بو ميكشيدند و حتى آداب رد شدن از خيابان را هم انگار فرا داشتند. بيشترشان از نژاد هايى مخلوط و رنگ و قيافه اى متمايز از سگ هاى خانگى مردم داشتند. با وجود اين همه سگ در هر گوشه و كنار، چشمم زياد ميخورد به سگهاى نژاد خالص و فانتزى كه قلاده به گردن در دست آدم ها بود كه بابتشان پول داده بودند. بعد از سفر اولم، در اخبار خوندم كه شهردارى بخارست، قانونِ جمع آورى و كشتن شصت هزار سگ خيابانى رو وضع كرده. واقعيت اين بود كه تعداد كمى از اين سگها گاهى به مردم حمله ميكردند كه اكثرا چيزى فراتر از گاز گرفتن پا نبود. اين قانون با اعتراضات حيوان دوستان مواجه شد كه بى نتيجه ماند. سگها رو قبل از تلف كردن، چند روزى در قفس نگه ميداشتند كه اگر كسى خواست، اعلام مالكيت كنه و از مرگ نجات بده. از چند نفر هم داستان هاى هولناكى شنيدم درباره روشهاى كشتن شان. زمستان كه به بخارست برگشتم، تفاوت محسوسى رو ميشد در خيابان هاى منجمد بلوك شرق حس كرد. سگ ها انگار دسته جمعى كوچ كرده بودند. انگار چيزى از وزن شهر كاسته شده بود. اين روزها، چند از گاهى چشمم ميخوره به سگ هايى كه از اون اتفاق جان سالم به در برده اند. از نحوه پرسه زدنشان، انگار خودشان ميدانند كه چه بر سر بقيه آمده. گاهى ميروم در تصور اينكه آنها روزى پياده تا دهات كلجان بيايند و با سگهاى آنجا برگردند و دست جمعى بريزند تو شهردارى بخارست و‫…‬

‎بخارست ‫-‬ تابستان ۱۳۹۳

Comments are closed.