اگر خورشيد بالا آمده نخوان

IMG_6124‎كلبه وارونه سرزمين ات را با آجرهاى كدام كوره بنا كرده اى؟ در آسمانِ منعكس بر مردمك چشم ات، چه دروغ هايى بافته اى؟ اين ها را در اتاق بازجويى به خوردت ميدهند و جواب ميخواهند. اتاقى مستقر در دنيايى كه هفتاد ها سال نورى با مرز هاى نادانى فاصله دارد و هيچ گلوله اى به مدارش هم نميرسد. دنيايى كه چرخش اش در مغزت، گاهى بين ثانيه هاى ساعت گير ميكند و با نگاه ات به آسمان شب، دوباره روان ميشود. برايم نقطه بگذار و به دادم برس. شايد با نوسان سلول هايت در كنارم، اين جمله از نفس افتاده، دوباره به سر خط باز گردد‫.‬

‎دهات کلجان ‫-‬ تابستان ۱۳۹۳


Comments are closed.